1980.a. lugu

Vanasõidukite Olümpiaparaad Tallinn 80

*Klubi UNIC juhatuse koosoleku protokoll nr.1
Tallinnas, 29.01.1980.a.Koosolek peeti Pikk 26, Mustpeade maja all asuvas V.Kirsi keldris.Hakatus oli kl.18.11
Päevakord:
1.Liikmekaartide ja liikmete kinnitamine
2.Aasta tööplaani täpsustamine ja kinnitamine
3.Olümpiaparaadi orgkomitee moodustamine
4.Tööjaotuse korraldamine
5.Piirkondade esimeeste teabe ärakuulamine
6.Struktuuri isikuliste muudatuste küsimus varuosadeja motosektsiooni osas
7.Sportautode(Estoniate)saatus
8.Jooksvad küsimused
Kohal olid sm.-d Kirss,Nooni,Haamer,Poldre,Biltse,Tomson,Pappel,Kukk,Kersi Joa ja veel mõned teised.
V.Kirss teatas pidulikult,et praegu on klubis 157 liiget ja 22 kandidaati.Klubi poolt tehti 39 äraütlemiskirja(vastavalt juhatuse otsusele)nende osas,kes avaldust ei tagastanud.
Lepiti kokku piirkondade ürituste ajad…
Otsustati,et paraadi Tallinn 80 eelregisteerimine lõpeb 1 juuniga .
4.10 tähistatakse OK aastapäeva ja et klubi aruande-valimiskoosolek peetakse 31.01.1981.
Paraadi Tallinn 80 OK-sse valiti:
O.Kaerlepp,T.Nooni,L.Sasi,V.Kirss,E.Poldre,J.Vaikjärv,A.Haamer,V.Rästas,
H.Talmar,K.Tõnisma,R.Rikkas,M.Laasi,M.Tisler,E.Saik,Tallinna TK esindaja,OPR-80 esindajana E.Bekker ja U.Lepik.
Lisandus esialgne tööjaotus…
Estonia võidusõidu autodest:Tartu Aparaaditehases on kaks,Kohtla Järvel peaks olema Estonia,I.Kukel on üks,ka tehases peaks veel olema ja vanadel võidusõitjatel?
Volitati asja ajama T.Nooni.
Sellega oli koosoleku päevakord põhiliselt ammendatud.
Koosolekut juhatas V.Kirss(allkiri)ja protokollis E.Poldre(allkiri)
*Vanasõidukiteklubi Unic esimehe korraldus nr.3 1.07.1980
Klubi nime väärivatele sõidukitele klubi numbri omistamise kohta.
Korraldusega nr.2 12.01.1980.a. nimetati 10 esimest klubi nime väärivat sõidukit:
A.Jung- Mathis ca 1930- *A-001 Unic
P.Aser-3 rattaline-ca 1880- *M-001 Unic
A.Ormus-Terrot-1934- M-*002 Unic
A.Lõhmus-Volkswagen-1943-* A-002 Unic
K.Renser-MB D260-1936-*A-003 Unic(number tagastati ja läks DKW-le)
V.Kirss-Flying Dutschman-ca 1860-*M-003 Unic
R.Reidak-Peugeot-1934--*A-004 Unic
A.Rand-AJS-1939-*M-004 Unic
H.Talmar-HD-ca 1925-*M-005 Unic
Lihula EPT-ZIS 5-1950-*A-005 Unic
Klubi number on klubi märgi kujuga valgel emailil tumesiniste tähtedega.
Autode algtäheks on -A, muudel-M ja nad on väiksemad.
Klubi numbrid antakse üksnes klubi nime väärsetele sõidukitele ja RAI liiklemisloa olemasolul võivad nad osaleda klubi üritustel.
Klubi esimees(allkiri)
*26.07.80 nimetasin esimehe korraldusega nr.4 veel uunikuteks:
H.Talmar-Renault cv-6-1927-*A-006 Unic
G.Laur-Berliet-1927-*A-007 Unic
I.Lentsius-BMW DIXI –1930-*A-008 Unic
P.Savenkov-3 rattaline-1885-*M-006 Unic
E.Jõhvik-GAZ MM-1950-*A-009 Unic
K.Spirka-DKW FL-700-1936-*A-010 Unic
V.Kirss-laste ämblik-ca 1900-*M-007 Unic
A.Aia-Indian-1923-*M-008 Unic
H.Talmar-Ariel 350-1936-*M-009 Unic
E.Anton-Jawa-1936*M-010 Unic
J.Lõhmus-Mathis-1925-*A-011 Unic
H.Särekanno-BMW-1937-*A-012 Unic
Allkiri:klubi esimees

*Kommentaar:
Praktiliselt tuli kõik nõukogu,juhatuse,orgkomiteede,aastakoosolekute jne koosoleku ettevalmistused,otsuste projektid,päevakorrad endal ette valmistada(sest see oli ainus võimalus asju kindlalt ja selgelt ning teistele arusaadavalt ajada)
Kedagi ei kasutatud ära,kedagi ei unustatud,igalt ühelt oodati kasvõi väikestki panust ühise ürituse õnnestumise nimel.Suur osa oli peakorraldaja korraldustel,mis sai antud enne üritusi (tööjaotus)ja pärast(tänatud tehtu eest).
*Toon ära paraadi Tallinn 80 ettevalmistava tööjaotuse kohase klubi esimehe korralduse nr.5 3.07.1980.a.:
Seoses läheneva vanasõidukite olümpiaparaadiga,toetudes 1.07.80.toimunud OK koosolekul vastuvõetud seisukohtadele,määran asjaajamise operatiivse käigu huvides alljärgneva töö korra:
1.Klubi aseesimehel T.Noonil:
1.1.Täpsustada täpne liiklusmarsruut Pikaveres,sealt Tallinna ja linnasiseselt alates Tõnismäelt
1.2.Võtta kauplusest Dünamo auhinnad…
1.3.Ette valmistada päevakorra juhend ja osavõtja meelespea….
1.4.Täpsustada O.Kaerlepa kaudu välisosalejate osavõtu võimalused
1.5.Anda sm.J.Pirita kaudu raadioinfo liiklussaatesse enne 15.07.
1.6.Paraadi nr.-te nummerdamine
1.7.Täpsustada I.Aru kaudu Pikavere tolmuse teelõigu PÄRMITAMISE(!?) võimalused
2.Klubi aseesimehel L.Sasil:
2.1.Välja töötada tehn.mandaadi kaart ja kindlustada operatiivne läbiviimine Pikaveres
2.2.Moodustada,suunata ja kontrollida sekretariaadi tööd Pikaveres(eesotsas Malle Bankieriga)
2.3.Selgitada välja vanimad,originaalsemad sõidukid,riietuskonkursi parimad(esinduste kaupa),kaugeim auto-moto osaleja oma sõiduga
2.4.Tuua arvega ARS-ist klubisse ca 200 rbl.eest auhindu
2.5.Läbi viia koos H.Biltse ja M.Kuusega näituse ajal potensiaalsete klubi nime väärsete sõidukite tehn.atestatsioon
2.6.Kindlustada staadioni dekoreerimine ja lipu olemasolu
3.Klubi revisjonikomisjoni esimehel U.Lepikul:
3.1.Kindlustada arveldus söögi eest
3.2.Kindlustada väliköögi töö Pikaveres koos J.Vaikjärvega
3.3.Kindlustada banketi koha leidmine 27.07
3.4.Organiseerida pisivastuvõtt väliskülalistele 27.07
3.5 Kindlustada kaupluse ja kauplusauto lahtiolek
4.Kultuurikomisjoni esimehel K.Tõnismal:
4.1.Kindlustada minu stsenaariumi elluviimine 26.07
4.2.Organiseerida 25.07 kl.21 laagri avamine ja 26.07.kl.22 peoõhtu koos orkestriga
4.3.Kontakteeruda Fixi ja R.Kaasiku tantsutüdrukutega esinemise osas 26.07.
4.4.Kindlustada koos K.Joaga giidid,fotograaf Viru väravasse ja lahendada jooksvad probleemid
5.Pikavere majutuse-paigutuse eest vastutaval V.Rästasel:
5.1.Teha Pikavere liiklusskeem,päevakava stend,kindlustada joogivesi,paigutus,valve,lõke,tseremooniad,musifitseerimine,söögikoha hea väljanägemine
5.2.Olla sidemeheks oma piirkonna olümpialastega
6.Dünamo staadioni näituse paigutusvanemal A.Haameril:
6.1.koostada näituse paigutuse makett
6.2.Otsida abilised,jagada ülesanded
6.3.Kindlustada stsenaariumile vastav sõidukite etteandmine
6.4.Kindlustada kord staadionil-selleks võtta koos T.Nooniga ühendust SAO täiendavate jõudude saamiseks
6.5.Kindlustada väravas kutsega saabujate vastuvõtt,meenete andmine ja suunamine kohtadele
6.6.Hoida korda 26/27.07 .Võtta tarvitusele resoluutsed abinõud olukorra kindlustamiseks
6.7.Määrata info vahemees põhja piirkonna olümpialastega
7.Pressisefil E.Poldrel:
7.1.Kindlustada ettevalmistatud materjalidest kava trükkimine
7.2.Kindlustada numbrite kätteandmine T.Noonile
7.3.Korraldada külaliste vastuvõtu küsimused Läti ja Moskva osas
7.4.Avaldada Õhtulehes ja Noorte Hääles info-enne 25.07.
7.5.Kindlustada klubi liikmete nimekirja valmimine 25.07.
8.Disainer H.Biltsel:
8.1.Tuua Normast rinnamärgid ja töökojast vimplid
8.2.Aidata kujundada Dünamo staadionit
8.3.Võtta ühendus Habaja EÕM rühmaga aitamaks kujundustöödel
9.Toitlustusvanemal J.Vaikjärvel teha enesest sõltuv olümpiaparaadi liikmete tasemel toitlustamiseks Pikaveres
Mehed-palun Teid enam oma initsiatiivi üles näidata !
Ei taha Teid agiteerida-seda pole vajagi-aga teeme selle ürituse(hoolimata tõsistest raskustest) naerul näoga ära-eks siis näe,mis üllatusi elu toob.
Heale koos-kaas- ja ühistööle lootma jäädes.Klubi ja orgkomitee esimee Teie (allkiri) V.Kirss
*Ülaltoodule lisandus veel konkreetne klubi esimehe korraldus nr.6. 10.07.1980.a.
Korralduse lõpus oli ka olümpiaparaadi stsenaarse üldsüsteemi kava:
1)27.07.kl.15.30
OK esimehe V.Kirsi avakõne (see oli eraldi):
Tere tulemast vanasõidukite olümpiaparaadile Tallinn 80!
Hobi-klubi Unic nimel on mul au üle anda parimad soovid kõigile osavõtjatele ja arvukatele külalistele,keda ühendab huvi sõidukite ajaloo vastu.
On tõeline rõõm nentida tõsiasja,et paarist entusiastist enne klubi loomist on viie aastaga võrsunud tugev paarisajaliikmeline tõeliste uunikute taastajate pere.Esindame koos vennasvabariikide huvilistega väärikalt seda tööd ja tõelist entusiasmi,mida ajahamba ning rooste kiuste on tehtud, tõestamaks ka liikurite ajaloolis-kultuurilist väärtust.
Ajalugu ei andesta meile rooste kuritegusid,kuid ei unusta ka neid,kes sellega võitlusse astuvad!
Paraadi ja näituse läbiviimine 22 olümpiamängude purjeregati ajal oli suurimaks stiimuliks uunikute restaureerimisel.Nüüd,kus meie töö on Teile nähtav ja hinnatav,tahame siiralt tänada kõiki,kes siia tulid ja kes selle unistus-ürituse teokstegemisele kaasa aitasid.Suur südamlik tänu!
Klubi ja ok esimees (allkiri)V.Kirss
2)Esitletakse klubisid-Odessa,Moskva,Leedu,Leningrad,Läti ja Eesti
3)Esitletakse näituse vanimaid,kaugemaid,parimaid,originaalsemaid ja riietuskonkursi võitjaid
4)Läti AAK 5 auto esindus.Annan sõna esimehele V.Kulbergsile
5)Anname sõna Ülemiste Vanakesele:kas kõik uunikud on valmis?
6)Klubi Unic esindus-Mathis,Renault,Berliet,Mathis,BMW DIXI,Ford T

7)Nõukogude autod-M1 Lätist,GAZ AA Moskvast,Zis 110 Lätist,GAZ 67 B,M 401 ja M20 ning GAZ MM Eestist
8)Sportautode esitlus-Amilcar,Auto Union,,ZiIL 112 S,Pioneer ja Estonia
Vahepeale mahtusid muusika,tants,trummineiud ja esitlusshow V.Kirsi 20.05.1980 koostatud eristsenaariumi alusel(asub ka arhiivis)
*29 juuli 1980.a. Õhtuleht kommenteeris paraadi nii:
Nädalavahetusel said tallinlased uudistada vanasõidukeid,mis paraadsõidul läbi vanalinna liikusid.Dünamo staadionil oli näitus,kus vanimate ja ainulaadsemate sõidukite omanikke meeles peeti.Ühingu Autom vanasõidukite klubi Unic olümpiararaadis osales 108 sõidukit Moskvast,Leningradist,Lätist,Leedust,Odessast ja Eestist.Kõige rohkem oli muidugi autosid,peale nende 18 mootorratast,8 jalgratast,1 kaless,tõld ja isegi traktor.Vapralt tegi staadionirajal auringi kaasa noorim osaleja 5-aastane Tiit Kivimäe,kes sõitis V.Kirsi 1900.aastast pärit lastejalgrattaga.Veel vanemad olid “ämblik”-tüüpi jalgrattad ja ainulaadne käsiratas.Tartu spordimuuseum tõi näitusele 1880 aastal külasepa tehtud jalgratta.Vanim ja originaalseim auto oli 1925 a.Dodge Brothers-omanik J.Kaneps Riiast.Meie originaalseima auto tiitli sai H.Talmari Ranault a.1927.
Kaugeimad osavõtjad odessalased läbisid 2500-kilomeetrise vahemaa endisaegsete sõiduriistadega,mis pidasid vähemalt Tallinani hästi vastu.Näha oli ka võidusõiduautosid.1924 a.pärit Amilcari omanik on endine purjetaja,16 kordne NSVL meister riialane Jevgeni Kanski,kes omal ajal autovõidusõitu harrastas.
1930.a.tegi ta kaasa Tallinn-Monte-Carlo rallil,kus saavutas 5 koha.Demostreeriti ka kodumaiseid autosid,mis andsid ülevaate meie maa autoehituse ajaloost…….Rein Vaher
*Väljavõte olümpiaparaadi eelarvest:
Automi KN (so.klubi)kulutused olid:
1.Toitlustus-1300 rbl
2.Dünamo staadioni üür-1500
3.Auhinnad-1200
4.Kava ja kuulutus-100
5.H.Zeigeri bigband-200
6.FIX-400
7.Fotokonkurss-200
8.Tutvustustseremoonia-250
9.Staadioni kujundus-150
10.Märgi ja kandiku kavandi autorile-100
11.Meenete mahakande kulu osavõtjatele-1000
12.Paraadi almanahhi kirjastamine-1200
13Muu kulu-500
Kokku-8000 rbl.
TULU:
Dünamo staadioni piletitest(1rbl ja 50 kop.lastelt) kokku 2p-8750 rbl
Märkus-Teenisime Automile olümpiaparaadiga 750 rubla!
Veel fakte 1980.a. osas:
*Ilmus klubi liikmete esimene nimekiri
*Ilmus ajakirjanik Margus Kuuse raamat “100 autot”(siiani ületamatu saavutus!)
*23 uunikule sai omistatud klubi number
*Kuldsete kätega meistriks pärjasime G.Lauri Berlieti taastamise eest
*V.Kirss pälvis NSVL Olümpiakomitee aukirja tehtu eest
*Ilmus esimene uunikute aastakalender-koostaja V.Kirss

Unikaalsed „ämblikud”Raekoja platsil.Esiplaanil kod.Kirss

Lätlastel oli 16 sil. AUTO-UNION, mille nad kahjuks maha müüsid... Sohvriks oli Gunnar Dortans